Aktualności
A A A

Poradnictwo psychologiczne i psychoterapia

 • poradnictwo psychologiczne
  poradnictwo psychologiczne
 • psychoterapia
  psychoterapia
 • psychoterapia par
  psychoterapia par
 • coaching
  coaching

DLA KOGO?

Do gabientu zapraszam osoby przeżywające kryzysy, niepokój, zagubienie czy rozbicie lub specyficzne problemy dotyczące:

 • braku motywujących celów życiowych
 • samotności, nieśmiałości, apatii, poczucia wyobcowania
 • trudności w radzeniu sobie ze stresem
 • niskiego poczucie własnej wartości
 • smutku, bezsilności, bezradności, niezadowolenia z życia
 • poczucia winy, poczucia skrzywdzenia
 • trudności w relacjach z innymi ludźmi
 • trudności w relacjach z rodzicami, dziećmi
 • trudności dotyczących nauki, pracy i życia zawodowego
 • trudności dotyczących usamodzielniania się
 • przeżywania żałoby, choroby, śmierci lub straty
 • kryzysów w związkach
 • niezadowolenia ze związku
 • zdrady i życia po zdradzie
 • rozdrażnienia, wahania nastrojów.

 

Jak również małżenstwa i pary przeżywające w związku trudności, kryzysy, doświadczające braku bliskości czy zrozumienia a także pociągu seksualnego oraz dotknięte zdradą.

 

NA CZYM TO POLEGA?

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE jest formą pomocy psychologicznej skierowaną do osób poszukujących pomocy, wsparcia w zrozumieniu swoich trudności oraz szukaniu sposobów rozwiązania swoich problemów.

 

Spotkania w gabinecie mają postać rozmów z psychologiem, które obejmują takie elementy jak:

 • zidentyfikowanie trudności – zdefiniowanie problemu (czemu poświęcone jest zwykle pierwsze, konsultacyjne spotkanie)
 • zidentyfikowanie uwarunkowań obecnej sytuacji oraz określenie czynników utrudniających rozwiązanie problemu
 • poszukiwanie nowych sposobów poradzenia sobie z trudnościami
 • bezpieczne wypróbowywanie nowych form zachowań, myślenia i przeżywania
 • wzmacnianie klienta/ pacjenta w realizowanych przez niego zmianach.

Psycholog, opierając się na swojej wiedzy i doświadczeniu, PYTA, DIAGNOZUJE, WYJAŚNIA i DORADZA (tj. sugeruje konkretne rozwiązania) klientowi/ pacjentowi w konkretnych problemach czy wyzwaniach. Ta forma wsparcia wymaga najcześciej do kilku - kilkunastu spotkań.

 

PSYCHOTERAPIA jest natomiast oddziaływaniem z założenia długoterminowym, którego celem jest uzyskanie przez klienta / pacjenta względnie trwałych zmian w funkcjonowaniu oraz polepszenie jakości jego życia, poprzez głębsze przyjrzenie się źródłom tego co jest postrzegane przez niego jako problemowe, odkrycie uwarunkowań i schematów przebiegu różnych aspektów jego dotychczasowego funkcjonowania oraz wypracowanie większej autonomi, dojrzałości i odpowiedzialności w podejmowaniu decyzji, radzeniu sobie z trudami życia, budowaniu relacji z innymi ludźmi oraz doświadczaniu tego, co życie przynosi (czyli: zmianę zachowania, myślenia oraz emocjonalnego przeżywania, zwiększanie samoświadomości i samokontroli, podnoszenie kompetnecji dotyczących radzenia sobie ze stresem, zwiększanie motywacji do działania, podnoszenie samooceny, itd.). Dlatego w tej formie pomocy psychologicznej psychoterapeuta nie udziela klientowi porad (co czasem wiąże się z niezadowoleniem klienta, który konkretnych wskazówek czy sugestii oczekuje!) lecz raczej cierpliwie towarzyszy mu w szukaniu odpowiedzi na ważne pytania i wspiera go w wprowadzaniu zmian w myśleniu, przezywaniu oraz zachowaniu, jak również - bardziej świadomym życiu. Ta forma pomocy psychologicznej, jak podkreśliliśmy - długoterminowa, wymaga regularnych spotkań (zwykle 1 raz w tygodniu) przez okres od kilkunastu do kilkudziesięciu tygodni (okres ten jest zwykle określany w zawieranym przez terapeutę z klientem / pacjentem kontrakcie).

 

Osoby będące na etapie wypowiedzenia umowy o pracę, szukania pracy czy planowania zmiany pracy mogą skorzystać ze specjalnych spotkań coachingowych dotyczących:

 • pracy z celami zawodowymi i motywacją do poszukiwania nowej pracy,
 • pomocy w przygotowaniu skutecznych dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny),
 • wykonania testów psychologicznych stosowanych w rekrutacjach i omówienia ich wyników,
 • przygotowania wypowiedzi na temat edukacji, doświadczeń, osiągnięć oraz celów zawodowych (na potrzeby rozmów kwalifikacyjnych),
 • symulacji rozmów kwalifikacyjnych, które pozwolą na oswojenie się z sytuacją rozmów w sprawie pracy, uzyskanie informacji zwrotnej na temat swojej autoprezentacji oraz bezpieczne wypróbowanie nowych form zachowań.

 

W gabinecie można również wykonać profesjonalne badanie testami psychologicznymi, które może być pomocą w określeniu swoich słabych i mocnych stron, specyficznych problemów w przystosowaniu czy punktem wyjścia do planowania psychoterapii, treningów i szkoleń.

 

GDZIE?

Na spotkania, konsultacje i badania psychologiczne zapraszam do:

 • Gabinetu HELP MEDICAL (Warszawa Centrum - ul. Marszałkowska 58 lok. 56, tel. 732 877 366 lub 732 877 004)

 

W sprawie ekspertyz i opinii psychologicznych dla sądów, prokuratur, kancelarii notarialnych, adwokackich, radcowskich proszę kontaktowac się z: